Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Báo GD&TĐ: Lưu ý hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng

Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn các phòng GD&ĐT chỉ đạo việc tổ chức hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã năm học 2019 – 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/luu-y-hoat-dong-tai-cac-trung-tam-hoc-tap-cong-dong-4016593-v.html

Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu chỉ đạo các TTHTCĐ rà soát, kiện toàn ban lãnh đạo của trung tâm đảm bảo đúng quy định, đủ thành phần gồm ban giám đốc; các ủy viên (đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương).

Chỉ đạo các TTHTCĐ tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trong cộng đồng; tổng hợp số liệu, phân tích, xác định các vấn đề và nhu cầu của cộng đồng, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm.

Hướng dẫn các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020: căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trung tâm và nhu cầu học tập của nhân dân qua điều tra, khảo sát, các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động, hoạch định rõ nhiệm vụ và giải pháp để thực thi các nhiệm vụ của trung tâm theo đơn vị thời gian cụ thể.

Hướng dẫn các TTHTCĐ tổ chức các hoạt động theo kế hoạch; lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định, đặc biệt hồ sơ minh chứng của việc tổ chức các hoạt động của trung tâm để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá của các cấp.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên của các TTHTCĐ; đôn đốc, giám sát hoạt động của các TTHTCĐ và thực hiện báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện và Sở GD&ĐT về kết quả công tác quản lý và hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • TTHTCĐ, Xây dựng kế hoạch, Cộng tác viên, Năm học, Kiện toàn, Hải Dương, Ban giám đốc, Hoạch định, Đôn đốc, Học tập, Lưu ý, Đoàn thể, Lưu trữ, Định kỳ, Khảo sát