Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Báo Thanh Tra: Sở Công thương Hải Dương: Còn vụ việc giải quyết tố cáo chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục

Đó là thiếu sót của Giám đốc Sở Công thương Hải Dương được Thanh tra tỉnh chỉ ra qua thanh tra trách nhiệm của Sở này trong việc thực hiện Luật Thanh tra; Luật Tiếp công dân (TCD); Luật Khiếu nại (KN); Luật Tố cáo (TC); Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC trong 2 năm 2017 - 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/so-cong-thuong-hai-duong-con-vu-viec-giai-quyet-to-cao-chua-thuc-hien-dung-trinh-tu-thu-tuc_t114c1002n152429

Theo Thanh tra tỉnh Hải Dương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và thực hiện việc thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN đã được Sở Công thương quan tâm; kịp thời triển khai, quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động những quy định mới của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết KN,TC; PCTN, giúp cho cán bộ, công chức, người lao động tiếp cận, tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN ở các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền của Sở.

Công tác thanh tra cơ bản chấp hành đúng trình tự thủ tục theo quy định; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC cũngđược quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác PCTN đã kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng - thực hiện minh bạch trong giải quyết công việc của cơ quan, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đúng thời gian, đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định tại Nghị định 78 của Chính phủ và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít hạn chế, thiếu sót về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra như công tác thu thập thông tin, tài liệu phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa đầy đủ theo quy định; trong thực hiện trình và phê duyệt kế hoạch thanh tra còn thiếu các tài liệu quy định.

Còn có cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp chưa thực hiện phối hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện chưa đầy đủ Chỉ thị số 16 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; một số cuộc thanh tra không cử người giám sát, không ban hành quyết định cử người giám sát riêng và không xây dựng kế hoạch giám sát và báo cáo kết quả giám sát đoàn thanh tra của người được giao giám sát theo quy định.

Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo chưa bảo đảm yêu cầu; chưa có văn bản thông báo kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra; thành viên đoàn thanh tra chưa thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; còn 2 cuộc chậm ban hành kết luận thanh tra; việc công khai kết luận thanh tra thực hiện chưa đầy đủ các hình thức theo quy định; chưa thực hiện việc tổng kết hoạt động của đoàn thanh tra; việc ghi chép sổ nhật ký thanh tra còn chưa bảo đảm đúng theo quy định; còn 1 vụ việc giải quyết TC của Giám đốc Sở chưa thực hiện bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 06 của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác PCTN, chưa thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại trụ sở cơ quan; công tác kê khai tài sản, thu nhập còn có nội dung chưa đúng với Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ; bố trí cơ quan đơn vị tham mưu, chủ trì tiến hành công tác kê khai tài sản, thu nhập; một số trường hợp bản kê khai của người kê khai chưa bảo đảm theo yêu cầu còn chưa ký đầy đủ các trang đã kê khai, kê khai chưa đầy đủ nội dung tài sản, thu nhập theo mẫu.

Từ những hạn chế trên, Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Giám đốc Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thi số 35 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương; Luật PCTN năm 2018; Luật TC năm 2018…

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác thanh tra lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm để làm công tác thanh tra tiếp dân; Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở và Văn phòng Sở tham mưu xây dựng dự toán kinh phí chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ TCD, xử lý đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng Thông tư số 320 của Bộ Tài chính và Quyết định số 33 của UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về thanh tra từ việc khảo sát thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện nghiêm túc về trình tự thủ tục và quy trình thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05 của Thanh tra Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở để nâng cao trách nhiệm trong thực hiện Luật Thanh tra; Luật TCD; Luật KN; Luật TC và Luật PCTN.

Chỉ đạo Thanh tra Sở và thủ trưởng các phòng nghiệp vụ chuyên môn đơn vị thuộc Sở nâng cao trách nhiệm, phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, tham mưu xác minh, giải quyết các đơn thư KN,TC bảo đảm kịp thời, đúng trình tự, thời gian và chất lượng giải quyết.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết đơn KN,TC của công dân; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết đơn KN,TC theo đúng quy định của Luật KN năm 2011; Luật TC năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật…

Lê Phương

Tìm kiếm:✨

  • PCTN, TCD, Sở Công Thương Hải Dương, Chống tham nhũng, Trình tự, Công thương, Kê khai, Thanh tra chính phủ, Hải Dương, Thực hiện đúng, Sổ nhật ký, Công chức, Tố cáo, Thanh tra, Thiếu sót, Thông tư, Đơn thư, Bản kê khai, Thủ trưởng, Viên chức